.
No search results found for

You may be interested in one of the following products:

(Dutch version below)
________________________________________
Terms and conditions of Sole Propiertorship XiniX Productions International (XiniX)

1. Definitions
In these terms and conditions the following will be defined as:

- XiniX : the Sole Propiertorship XiniX Productions International
("XiniX ") resided Ferdinand Bolstraat 166-II, 1072LT, Amsterdam, the Netherlands.
- Ticketbar: the (online) system developed by XiniX  for sale, treatment, processing and completing said Tickets, system updates included;
- Terms and conditions: the terms and conditions of XiniX that apply to the agreement, which the User declares to have received, read and accepted;
- Ticket(s): the entry permit for a third party organised event which is sold to the User by XiniX  through the Ticketbar;
-User: the legal person and/or natural person who by use of Ticketbar purchases a ticket for a third party organised event;
2. Applicability of the terms and conditions

2.1 These terms and conditions apply to every tender and every agreement between XiniX  and a User for which XiniX  has declared said terms and conditions applicable.
2.2 These terms and conditions are also applicable to agreements with XiniX , for the execution of which a third party is contracted by or on behalf of XiniX .

3. Ticketbar
3.1 XiniX  offers the User the ability to make use of the Ticketbar for the purchase of Tickets, in the broadest sense of the word.
3.2 The Ticketbar is - also considering an optimum of purchasable Tickets – managed, maintained and restored if necessary on and for account of XiniX consistent with the requirements for skilled expertise.
3.3 Purchase and sale of the Tickets pass through the Ticketbar, where the User is the purchaser and XiniX  operates as seller of the Ticket.

4. Rates and payment
4.1 XiniX  charges the User the following fees:
a. fees per Ticket sold through the Ticketbar. These fees are clearly mentioned during the transactional period and are available to view at all times.

5. Privacy and personal data
5.1 XiniX  is obligated to inform the User of the regulations pertaining to the processing of personal data an privacy in the broadest sense of the word.
5.2 XiniX  is liable to place the personal data and preferences of the User, insofar as the user has granted permission according to the applicable regulations, at the disposal of the organization of the event for which a Ticket has been purchased.
5.3 XiniX  in principle does not make use of personal data possibly acquired of the User.

6. Safeguarding
6.1 The User safeguards XiniX  against legal claims of a third party for damage caused by faulty or incomplete information provided by the User.

7. Liability
7.1 Parties are only liable insofar as stated in either the Agreement or these terms and conditions.
7.2 XiniX  is liable to the point of damage to the User in whatever form. In case of cancellation of the event for which the Ticket is purchased XiniX  will reimburse the purchase money within a 7-working day term.
7.3 XiniX  is not liable for damage which is directly or indirectly caused by malfunction or maintenance of computers or in other case (electronic) systems used by XiniX.
7.4 XiniX  is not liable for damage which is directly or indirectly caused by either Tickets forged by Users or a third party or illegitimate use of Tickets by Users or a third party.

----
Algemene voorwaarden van Eenmanszaak XiniX Productions International gevestigd te Amsterdam, Nederland

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- XiniX: de Eenmanszaak XiniX Productions International
gevestigd aan de Ferdinand Bolstraat 166-II, 1072LT te Amsterdam, Nederland.

- Ticketbar: het door XiniX ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;

- Algemene Voorwaarden: de op de
Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ticketbar , ten aanzien waarvan Gebruiker verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;

- Ticket(s): het toegangsbewijs van een door
of namens derden georganiseerd evenement dat door Ticketbar aan Gebruiker via Ticketbar wordt verkocht;

- Gebruiker: de natuurlijke en/of
rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketbar een Ticket koopt van
Ticketbar voor een door derden te organiseren  evenement;

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor
iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen XiniX en een Gebruiker waarop XiniX deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard,.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op overeenkomsten met XiniX , voor de uitvoering waarvan derden door of namens XiniX  dienen te worden betrokken.


3. Ticketbar.nl

3.1 XiniX biedt de Gebruiker de
mogelijkheid gebruik te maken van de Ticketbar voor de aankoop van Tickets, in de ruimste zin des woords.

3.2 De Ticketbar wordt - mede met het oog
op een maximalisatie van te verkopen Tickets – door en voor rekening van XiniX beheerd, onderhouden en zo nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap.

3.3 Koop en verkoop van het Ticket verloopt
via de Ticketbar, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en XiniX als verkoper van het Ticket.


4. Tarieven en betaling

4.1 XiniX  brengt de Gebruiker de
navolgende kosten in rekening:

a. kosten per via de Ticketbar verkocht Ticket. Deze kosten worden duidelijk vermeldt tijdens de transactieprocedure en zijn ten alle tijden in te zien.

5. Privacy en persoonsgegevens

5.1 XiniX draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin des woord.

5.2 XiniX  is gehouden de persoonsgegevens en voorkeuren van de Gebruiker,voor zover de Gebruiker hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan de organisatie van het event waar een Ticket voor is gekocht.

5.3 XiniX maakt in beginsel geen gebruik van eventueel verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker.

6. Vrijwaring

6.1 Gebruiker vrijwaart XiniX  voor
vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor
zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden blijkt.

7.2 XiniX  is aansprakelijk ter zake
schade van Gebruiker, in welke vorm dan ook. In geval van het niet doorgaan van het event waar het Ticket voor gekocht is zal XiniX het aankoopbedrag terugbetalen aan Gebruiker binnen een termijn van 7 werkdagen.

7.3 XiniX  is niet aansprakelijk voor
schade die direct of indirect het gevolg is van
storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.

7.4 XiniX  is niet aansprakelijk voor
schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of
onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.